1- انتخاب هدف (۱. انتخاب اهداف اصلی ۲. انتخاب اهداف فرعی)

2- تعیین منطقه بارور و انتخاب موضوع

3- جمع آوری و گزینش محتوا (با نگاه به هدف و مخاطب موضوع انتخاب میشود)

4- تعيين سیر محتوا و زنجیره سوالات (برای دستیابی به ضروری ترین محتوای متناسب باهدف و مخاطب تعیین ترتیب محتوایی برای درگیر شدن مخاطب)

5- طراحی چالش (نقطه اتصال بین مخاطب و محتوا)

6- طراحی قالب(ایده پردازی اولیه ، ایده پردازی ثانویه وزن کشی)

7- تدوین درس نامه (افزودن نکات تربیتی و عملیاتی جهت اجرا)

8- بازخوردگیری و اصلاح (بازخوردگیری از نحوه اجرای درسنامه جهت اصلاح و تکمیل درسنامه)

3.2
2 1

دیدگاهتان را بنویسید