درس‌نامه مطالعاتی غرب

درس‌نامه گرگ و میش دو، در ادامه اردوی گرگ و میش اجرا می‌شود. مخاطب اینجا، ابتدا با بررسی نقاط ضعف خود و لحظه‌های اساسی اردو، به خسارت‌هایی که در اردو متحمل شده دقت می‌کند. سپس ارتباطی بین اردوی گرگ و میش و دنیای واقعی کشف کرده و متوجه می‌شود در دنیای واقعی نیز، خسارت‌های بزرگ‌تری باشد یا حداقل احتمال آن را بدهد. برای جلوگیری از این خسارت‌ها باید ابعاد آن را بررسی بیشتری کند پس نیاز به شناخت تاریخ و ریشه اتفاقات دارد. در این زمان متربی وارد سیر مطالعاتی مربوط به تمدن غرب شده و با مطالعه ۴ جلد کتاب (روایت تفکر، فرهنگ و تمدن از آغاز تاکنون) نگاه کلی نسب به تمدن غرب پیدا می‌کند. مخاطب در نقطه پایانی این درسنامه می‌تواند متناسب با تشخیص خودش، نسبت به جریان غرب، موضع‌گیری داشته باشد. قالب این درس‌نامه مطالعه کتاب ، تحلیل مستند، اردوی مطالعاتی 4 روزه  است.

هنوز درسنامه‌های بیشتری برای بررسی وجود دارد: