اعضای بدن

دنیای درون و بیرون انسان دنیای شگفت‌انگیزی است. به هر قسمت که بنگریم نشانه‌های عظمت خداوند را می‌بینیم. این درس‌نامه بر اساس کتب درسی (مطالعات اجتماعی، علوم و هدیه­‌های آسمانی) مقطع پنجم دبستان طراحی شده است. متربیان در این درس‌نامه با قالب مسابقه آشپزی، ساخت عروسک و ساخت نشریه حجمی، محتوا را بررسی می­کنند. متربیان ابتدا با بررسی روابط اعضای یک گروه به درس‌نامه ورود می­کنند سپس به بررسی اعضای بدن انسان و روابط اجزای هستی (باران، باد، خورشید) می­پردازند. بررسی و دقت در اعضای انسان و اجزای هستی زمینه بسیار مناسب برای تفکر و تدبر در خلقت است. در جریان درس‌نامه متربیان متوجه می­شوند تمام اجزای هستی در جای مناسب قرار گرفته‌­اند و بدون ارتباط با یکدیگر نیستند. همچنین متربیان نحوه چینش و قرارگیری اعضای بدن انسان و تاثیرات آنها بر یکدیگر را بررسی می‌کنند

هنوز درسنامه‌های بیشتری برای بررسی وجود دارد: